Dutch

Algemene Voorwaarden

INTELLECTUEEL BEZIT; GELIMITEERDE GEBRUIKERSLICENTIE

  1. U mag de Site betreden en ervan gebruikmaken, op voorwaarde dat u deze Gebruiksvoorwaarden, enige geldige licentieovereenkomst met Shada B.V. en de wet naleeft. Shada B.V. blijft de enige eigenaar van alle rechten, eigendomstitels en belangen met betrekking tot de Site en behoudt zich alle rechten voor die in deze Gebruiksvoorwaarden niet uitdrukkelijk worden verleend. Shada B.V. kan de Site of enig deel ervan om welke reden dat ook te allen tijde wijzigen, vervangen of stopzetten, met of zonder kennisgeving, en uitsluitend op eigen goeddunken. Shada B.V. stelt de Site ter beschikking zoals deze op de datum van deze Overeenkomst is en beschikbaar is. 
  2. Alle inhoud op deze Website, waaronder doch niet beperkt tot Afbeeldingen, Videomateriaal, Muziek en soortgelijke metadata (tezamen de "Shada B.V. Inhoud" genoemd), evenals de selectie en indeling van de Shada B.V. Inhoud, worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechtwetten en -verdragen. Enig ongeautoriseerd gebruik van Shada B.V. Inhoud maakt een inbreuk op dergelijke wetten en deze Gebruiksvoorwaarden. Behalve indien uitdrukkelijk hierin aangegeven of uiteengezet in een afzonderlijke licentieovereenkomst tussen u en Shada B.V., geeft Shada B.V. geen uitdrukkelijke of geïmpliceerde toestemming om de Site of Shada B.V. Inhoud te gebruiken. Het is u niet toegestaan om de Website of Shada B.V. Inhoud te kopiëren, opnieuw te publiceren, in te sluiten, te linken, te downloaden, over te dragen, te wijzigen, aan te passen, hiervan afgeleide werken te maken, uit te lenen, te verhuren, te verkopen, toe te wijzen, te verspreiden, weer te geven, uit te voeren, te licentiëren, hiervoor een sublicentie te verlenen of hierop 'reversed engineering' toe te passen. Daarnaast is het u niet toegestaan data mining, robots of soortgelijke gegevens en/of afbeeldingsverzamelingstechnieken en extractiemethoden toe te passen in verband met de Website of Shada B.V. Inhoud. 
  3. Tenzij u een licentieovereenkomst aangaat met Shada B.V. is het u niet toegestaan Shada B.V. Inhoud te downloaden, verspreiden, weer te geven en/of te kopiëren. 
  4. U mag in de Shada B.V. Inhoud geen watermerken of auteursrechtvermeldingen verwijderen. 

U kunt de algemene voorwaarden hier downloaden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van Shada B.V., met statutaire zetel te Apeldoorn Nederland en kantoorhoudende aan Molenmakershoek 28, 7328 JK Apeldoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Oost-Nederland onder nummer 08100006.

Deze algemene voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Oost-Nederland.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden zullen de met een beginhoofdletter aangeduide woorden de betekenis hebben zoals uiteengezet in dit artikel 1, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Gebruiker:    Shada B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen;
Opdrachtgever: Gebruikers wederpartij; Partijen: Gebruiker en Opdrachtgever;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever;|
Producten: producten zoals omschreven in een Overeenkomst, aanbieding of offerte, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: de levering van goederen en het verstrekken van diensten en adviezen.

 

Artikel 2: Algemeen

1.   De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding van en Overeenkomst met Gebruiker, en voor al haar Producten, ook indien een dergelijke Overeenkomst wordt uitgevoerd of dergelijke Producten worden geleverd door derden.

2.  Van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.

3. Toepassing van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen.

4. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is, of nietig of niet-bindend wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht, en een dergelijke nietige bepaling zal automatisch worden vervangen door een bepaling die niet nietig is, en die zo veel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke nietige bepaling weergeeft.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en Offertes

1.  De door Gebruiker gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door Opdrachtgever op het moment van de gevraagde aanbieding verstrekte informatie. De aanbiedingen zijn geldig voor een periode van dertig (30) dagen, tenzij anders is vermeld of indien hiervan schriftelijk is afgeweken. Gebruiker is slechts aan de aanbiedingen gebonden indien aanvaarding ervan binnen dertig (30) dagen schriftelijk door Opdrachtgever wordt bevestigd.

2.  De in de aanbiedingen vermelde prijzen zijn exclusief BTW, douanerechten en accijnzen, belastingen, (verwijderings)bijdragen en andere heffingen van overheidswege, alsmede verzendkosten en eventuele verpakkings- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien er van een buitenlandse Opdrachtgever geen BTW-nummer wordt verstrekt, dan brengt Gebruiker BTW in rekening.

3.  Aanbiedingen of bedragen op basis van aanbiedingen van derden (zoals van grondstoffen, vrachttarieven, stuwage-kosten, vreemde valuta, kosten, heffingen, accijnzen, belastingen, enz.) of die onderworpen zijn aan prijsschommelingen of (lood)toeslagen zijn altijd vrijblijvend, zelfs wanneer dit niet expliciet uit de offerte blijkt.

4.  Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

5.  Het is Gebruiker toegestaan prijsverhogingen door te berekenen indien er zich tussen het moment dat de offerte is uitgebracht en het moment van uitvoering van de Overeenkomst  wijzigingen  in  de kosten hebben voorgedaan met betrekking tot (bijvoorbeeld) grondstoffen, salarissen en lonen, vrachttarieven, stuwagekosten, wisselkoersen van vreemde valuta, kosten, heffingen, accijnzen, belastingen, half-fabricaten of verpakkingsmateriaal.

6. Indien een monster of model werd geleverd aan Opdrachtgever, wordt aangenomen dat een dergelijk monster of model slechts werd verstrekt ter indicatie, tenzij Partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat het te leveren Product hiermee overeen dient te komen.

 

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

1.  Gebruiker zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2.  Gebruiker heeft het recht de Producten door derden te laten leveren.

3.  Opdrachtgever zorgt  ervoor dat alle

door Gebruiker vereiste gegevens, of gegevens waarvan Opdrachtgever in redelijkheid had moeten begrijpen dat deze vereist zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste gegevens niet aan Gebruiker worden verstrekt, dan heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de extra kosten als gevolg van de vertraging door te berekenen aan Opdrachtgever. De leveringstermijn vangt nimmer aan alvorens dergelijke gegevens ter beschikking zijn gesteld aan Gebruiker.

4.  Indien Partijen zijn overeengekomen dat de Overeenkomst zal worden uitgevoerd in fasen, mag Gebruiker de uitvoering van een bepaalde fase opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 5: Levering en Overdracht van Risico

1. Levering vindt plaats aan Opdrachtgever (Incoterms 2010: DDP), tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.  Indien Opdrachtgever afname weigert of nalaat de voor de levering vereiste informatie of instructies te verstrekken, is Gebruiker gerechtigd de Producten op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.

3. Indien Gebruiker een leveringstermijn heeft aangeboden of aanvaard, dan is deze slechts indicatief. Een opgegeven leveringstermijn vormt dan ook nimmer een termijn die moet worden nageleefd op straffe van verval van rechten, noch zal overschrijding van de termijn worden beschouwd als een niet-nakoming van de Overeenkomst. In geval van overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.

4.  Gebruiker is gerechtigd de Producten in gedeelten te leveren, tenzij hiervan in de Overeenkomst schriftelijk wordt afgeweken, of indien de deellevering geen zelfstandige waarde vertegenwoordigt. Gebruiker is gerechtigd de aldus geleverde Producten afzonderlijk te factureren.

5.  In Nederland af te leveren bestellingen met een netto orderwaarde van meer dan EUR 400 (excl. BTW) zullen binnen 48 uur worden geleverd aan het adres van Opdrachtgever, op kosten van Gebruiker, mits deze bestellingen op voorraad zijn. Leveringskosten van EUR 12,50 (excl. BTW) zullen in rekening worden gebracht voor in Nederland af te leveren bestellingen met een netto orderwaarde van EUR 400 (excl. BTW) of minder. Voor gevaarlijke Producten wordt een extra risicoheffing in rekening gebracht van EUR 13,50 (excl. BTW). Bestellingen die  worden afgehaald bij de locatie van Gebruiker dienen ten minste één dag voordat zij worden opgehaald te worden gemeld aan Gebruiker en worden verhoogd met een toeslag van EUR 5 (excl. BTW). Afhandelings- en/of onderzoekskosten met betrekking tot reparatie of garantie bedragen EUR 12,50 (excl. BTW) per Product.

6.  Elke geschatte levertijd geldt slechts bij benadering. Indien de opgegeven levertijd wordt overschreden, dan heeft Opdrachtgever het recht om in redelijkheid te verlangen dat Gebruiker de levering uitvoert. Dit verzoek zal per aangetekende post worden verzonden.

7. Als er twijfel bestaat bij Gebruiker omtrent het betalingsvermogen van Opdrachtgever, dan heeft Gebruiker het recht de levering van de Producten op te schorten totdat Gebruiker een betalingsgarantie heeft afgegeven. Opdrachtgever is derhalve aansprakelijk voor door Gebruiker ten gevolge van de vertraagde levering geleden schade.

 

Artikel 6: Wijzigingen in de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Producten dienen te worden gewijzigd en/of aangevuld met het oog op een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst, dan  passen Partijen de Overeenkomst tijdig en in onderling overleg aan.

2. Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst dient te worden gewijzigd en/of aangevuld, kan deze beslissing van invloed zijn op het tijdstip van voltooiing van de uitvoering. Gebruiker stelt Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis.

3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen heeft, dan stelt Gebruiker Opdrachtgever daarvan vooraf in kennis.

4. Indien een vast tarief is overeengekomen, dan geeft Gebruiker aan in welke mate de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst zal leiden tot een verhoging van dit vaste tarief.

 

Artikel 7: Inspectie, Klachten en RMA Retour Procedure

1. Opdrachtgever kan een Product alleen retour zenden binnen de garantieperiode en overeenkomstig deze RMA Retour Procedure. Opdrachtgever controleert de Producten bij ontvangst.

2. Alvorens Producten te retourneren aan Gebruiker, stuurt Opdrachtgever eerst een verzoek aan returns@shada.nl om het aanwezige RMA-formulier te verkrigen en volledig in te vullen. Dit formulier moet vervolgens worden verzonden naar Gebruiker via returns@shada.nl. In geval van overeenstemming, zal Gebruiker een reactie sturen naar Opdrachtgever en uniek RMA-nummer toekennen voor de desbetreffende retourzending.

3.  Na bevestiging van het RMA-nummer worden de Producten binnen vijftien (15) dagen op kosten van Opdrachtgever vervoerd naar Gebruiker. Producten die worden geretourneerd aan Gebruiker zonder RMA-nummer of een volledig ingevuld RMA-formulier worden niet geaccepteerd.

4. Gebruiker accepteert alleen retour gezonden Producten indien deze worden verzonden naar het door Gebruiker opgegeven adres:

Shada B.V.
RMA #
Molenmakershoek 28,
7328 JK Apeldoorn
Nederland

5. Gebruiker vereist dat Producten volledig en in ongebruikte staat verkeren, en zich in de oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking bevinden. Gebruiker behoudt zich het recht voor tot terugvordering op Opdrachtgever van de kosten in verband met niet naleving van de bovenstaande criteria.

6. In het geval dat een Product wordt geretourneerd dat niet voldoet aan de bestelling en/of als blijkt dat het defecte Product niet is geaccepteerd vanwege gegronde redenen, zoals in geval van defect bij aankomst (DOA), vervangt Gebruiker het artikel of wordt de betaling teruggedraaid. Gebruiker behoudt zich het recht voor te kiezen voor hetzij vervanging door een nieuw Product of restitutie. Als het Product meer dan vijftien (15) dagen na ontvangst gebreken vertoont, kan het niet worden geruild en er is in dat geval geen recht op restitutie.

7. In geval van restitutie aan Opdrachtgever, betaalt Gebruiker binnen zestig (60) dagen  na ontvangst van de betaling van het geretourneerde Product.

8.  Opdrachtgever eerbiedigt de redelijke termijn die Gebruiker neemt voor het volgen van een RMA Retour Procedure. Gebruiker streeft ernaar een RMA Retour Procedure  binnen twee maanden af te handelen.

9.  Wanneer het opsporen van een gebrek in een Product of een deel van een Product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoek en reparatiekosten met zich brengt, dan komen deze kosten altijd voor rekening van Opdrachtgever. Gebruiker  streeft ernaar dit vooraf aan te geven. Het ontbreken van deze kennisgeving ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichting tot betaling van deze kosten. Indien er geen garantie van toepassing is, dan brengt Gebruiker het van toepassing zijnde reparatietarief in rekening. Gebruiker behoudt zich het recht voor het Product te behouden totdat de reparatiekosten zijn betaald.

10. Manco dan wel transportschade meldingen kunt u telefonisch dan wel schriftelijk doorgeven aan onze afdeling verkoop. Manco’s en transportschade dienen binnen 5 werkdagen gemeld te worden.

Een manco / schade melding kan zijn:

-      Een deel van de levering is niet door de vervoerder afgeleverd; wij nemen dan contact op met de vervoerder en probeert dit zo snel mogelijk uit te zoeken en op te lossen;
-     
De goederen staan wel vermeld op onze pakbon, maar zijn toch niet geleverd;
-     
De producten staan goed op de pakbon, maar zijn foutief geleverd: afhankelijk van de wens van de klant volgt herlevering of creditering.

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

1.    Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Gebruiker, totdat alle vorderingen die Gebruiker op zijn Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2 BV, volledig zijn betaald.

2.    Zolang de eigendom van producten niet op de Opdrachtgever is overgegaan mag deze de producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van de Gebruiker mee te werken aan de vestiging van pandrecht op de vorderingen die de Opdrachtgever uit hoofde van doorlevering van producten op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

3.    De Opdrachtgever is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de Gebruiker te bewaren.

4.  De Gebruiker is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De Opdrachtgever zal de Gebruiker te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van de Gebruiker.

5.  Voornoemde onder 1 t/m 4 opgenomen bepalingen laten de overige aan de Gebruiker toekomende rechten onverlet.

 

Artikel 9: Betaling

1. Facturering en betaling van alle kosten uit hoofde van deze Overeenkomst vindt plaats in Euro's.

2. De aankoopprijs geldt voor alle op grond van de koopovereenkomst bestelde Producten en diensten.

3.  Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen door Gebruiker, dient betaling te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, zonder enig(e) uitstel, verrekening of korting. Betwisting van het bedrag van de facturen schort de nakoming van de betalingsverplichting niet op.

4. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat Opdrachtgever een aanbetaling doet voor de te leveren Producten. Indien een dergelijke betaling wordt geweigerd, heeft Gebruiker het recht de Overeenkomst op te schorten en te ontbinden, zonder dat Opdrachtgever hierdoor enig recht krijgt op vergoeding.

5. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van dertig (30) dagen, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever een rente verschuldigd van één procent (1%) per maand, tenzij de wettelijke rente op grond van artikel 6:119a BW hoger is, in welk geval de wettelijke rente op grond van artikel 6:119a BW van toepassing is. De rente over het verschuldigde bedrag wordt berekend met ingang van de dag dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment dat zij het bedrag volledig heeft voldaan.

6. In geval van achterstallige betaling worden alle betalingsverplichtingen van Opdrachtgever direct opeisbaar, ongeacht of Gebruiker in verband met de kwestie reeds heeft gefactureerd.

7. Vorderingen van Gebruiker op Opdrachtgever  worden direct opeisbaar in het geval dat Opdrachtgever wordt geliquideerd, er beslag  wordt  gelegd  bij Opdrachtgever, deze failliet wordt verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend, of indien surseance van betaling wordt aangevraagd.

8. Indien in het geval van achterstallige betaling gerechtelijke of anderemaatregelen worden genomen voor invordering, wordt het bedrag van de schuld verhoogd, ongeacht de reeds verschuldigde en nog betaalbaar wordende rente, met vijftien procent (15%) van de hoofdsom met een minimum van EUR 350 ter dekking van de administratiekosten, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (waaronder de kosten van juridische bijstand).

 

Artikel 10: Garantie

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal een eventuele garantie op een Product nooit de door de leverancier van het Product aan Gebruiker verleende garantie overschrijden.

2.  Op de hierboven onder 1. vermelde garantie kan slechts een beroep worden gedaan indien Opdrachtgever kan aantonen dat het gebrek uitsluitend of hoofdzakelijk te wijten is aan redenen die niet duidelijk waren of duidelijk hadden kunnen worden bij levering.

3.  Leden 6 en 7 van artikel 7 zijn van toepassing Voor reparaties die niet onder enige garantie vallen, is het Gebruiker toegestaan haar uurtarief en verschotten in rekening te brengen.

4. De nakoming van de verplichtingen als  hiervoor omschreven geldt als enige verhaalsmogelijkheid van Opdrachtgever op Gebruiker.

5.  Alle garanties vervallen onmiddellijk in geval de Producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker zijn gewijzigd, gerepareerd, onjuist zijn onderhouden of gebruikt.

6.  De in lid 1 vermelde garantie is in ieder geval niet van toepassing indien:

a. Opdrachtgever niet tijdig alle voor Gebruiker noodzakelijke en door Gebruiker gevraagde gegevens teneinde de Producten te kunnen leveren of vervangen heeft verstrekt aan Gebruiker;

b. een gebrek is ontstaan als gevolg van overheidsvoorschriften ten aanzien van de aard, kwaliteit en/of de samenstelling van de Producten;

c. Opdrachtgever de samenstelling van de Producten heeft vastgesteld;

d. een gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de Producten;

e. de garantie die wordt gegeven door Gebruiker Producten betreft die geproduceerd zijn door een derde, in welk geval de garantie wordt beperkt tot de garantie die wordt gegeven door de producent van de Producten; of

f. de aansprakelijkheid van Gebruiker voor door Opdrachtgever geleden schade als gevolg van de schending door Gebruiker van de hierboven vermelde garantie onder de aansprakelijkheidsregeling valt zoals uiteengezet in artikel 14.

 

Artikel 11: Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten

1. Indien Opdrachtgever niet voldoet aan haar  hieronder vallende verplichtingen, komen alle door Gebruiker gemaakte kosten voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever ten aanzien van de betaling binnen de gestelde termijn in gebreke blijft, verbeurt zij een onmiddellijk opeisbare boete van vijftien procent (15 %) van het alsdan verschuldigde bedrag met een minimum boete van EUR 350.

2.  Indien Gebruiker kan aantonen dat zij kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs nodig waren onder de gegeven omstandigheden, dan komen deze kosten ook voor vergoeding in aanmerking.

3. Alle door Gebruiker gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen ook voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 12: Opschorting, Ontbinding en Opzegging

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder ingebrekestelling en zonder enige verplichting zijdens Gebruiker onder de garantie of verplichting tot betaling van schadevergoeding, in het geval dat:

a. Opdrachtgever haar verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

b. nadat de Overeenkomst is gesloten, Gebruiker op de hoogte raakt van omstandigheden op grond waarvan er gegronde vrees bestaat dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien er gegronde vrees bestaat dat Opdrachtgever haar verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming een dergelijke handeling rechtvaardigt;

c. Gebruiker zich in een situatie bevindt waarin uitvoering van de bestelling in redelijkheid niet kan worden verwacht;

d. Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of indien dit wordt verleend, indien een faillissementsaanvraag van de andere partij wordt ingediend of indien de andere partij failliet wordt verklaard;

e. Opdrachtgever overgaat tot vervreemding van haar onderneming of de directe zeggenschap erover verliest;

f.   Opdrachtgever ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst is verzocht zekerheid te verstrekken om de nakoming van haar verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst te garanderen, en verstrekking van deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is verstrekt, vervalt de opschorting, tenzij de genoemde nakoming als gevolg hiervan onredelijk is vertraagd; of

g. Gebruiker onder curatele is gesteld of anderszins geen zeggenschap   heeft over haar vermogen of delen ervan verliest.

2. Gebruiker is voorts bevoegd de Overeenkomst voortijdig te ontbinden, zonder gerechtelijke tussenkomst, indien:

a. Opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden of, op enigerlei wijze,  toerekenbaar  tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, waaronder begrepen verplichtingen onder eerdere Overeenkomsten; of

b. er zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de verplichtingen onmogelijk wordt of volgens de eisen van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.

3. Gebruiker wordt gemachtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en Producten die het eigendom zijn van Gebruiker en die mogelijk in het bezit zijn van Opdrachtgever terug te vorderen.

4. Bij ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Gebruiker op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is verplicht Gebruiker schadeloos te stellen voor de kosten in verband met de beëindiging van de Overeenkomst. Indien Gebruiker nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar rechten op grond van de wet en de Overeenkomst.

5. Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever geleden schade als gevolg van een handeling door of instructie aan Gebruiker, als gevolg van de tekortkomingen van Gebruiker.

6. Bij ontbinding worden eventuele vorderingen over een weer onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de bestaande schade van Gebruiker, waaronder begrepen gederfde winst en transportkosten.

7. Opdrachtgever is slechts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien Gebruiker, na deugdelijk en gedetailleerde schriftelijke kennisgeving, een redelijke termijn heeft gehad waarbinnen zij de tekortkoming, of enige andere toerekenbare tekortkoming in de nakoming van materiële verplichtingen onder deze

8. In geval van opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever buiten de schuld van Gebruiker (en derhalve vóór de levering van de Producten) vanwege welke reden dan ook, behoudt Gebruiker zich het recht voor nakoming te eisen.

9. Indien Gebruiker de Overeenkomst ontbindt of de opzegging aanvaardt, is Gebruiker  gerechtigd tot vergoeding door Opdrachtgever van de tot dan toe door Gebruiker gemaakte kosten, en op een betaling aan Gebruiker van een percentage van twintig procent (20%) van het bedrag waarop de Overeenkomst betrekking had.

 

Artikel 13: Retourzending van Producten ter beschikking gesteld aan Opdrachtgever

1. Indien Gebruiker Producten aan Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld (door middel van levering, overdracht, vertoning of anderszins) tijdens en in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht deze Producten in hun oorspronkelijke staat binnen vijftien (15) dagen na beëindiging, ontbinding of opzegging van de Overeenkomst retour te zenden. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van Opdrachtgever.

2. Indien Opdrachtgever, om welke reden dan ook, in gebreke blijft ten aanzien van de nakoming van de desbetreffende verplichting, is Gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid en Vrijwaring

1. Behalve voor geldige vorderingen onder een garantie, is Gebruiker niet aansprakelijk voor schade in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

2. Aansprakelijkheid van Gebruiker voor directe schade is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde van de desbetreffende Producten en/of diensten en/of adviezen.

3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door vertragingen (bijvoorbeeld bij transport), en schade door bedrijfsstagnatie

4. De beperking van aansprakelijkheid en de uitsluiting van aansprakelijkheid zoals hierboven uiteengezet onder 1. en 2. is niet van toepassing in het geval dat Opdrachtgever kan aantonen dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Gebruiker, of haar bedrijfsleiding.

5. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker volledig tegen alle vorderingen door derden in verband met geleverde Producten en/of geleverde diensten (zoals, maar niet beperkt tot, de behandeling van producten met Producten) en/of verstrekte adviezen.

 

Artikel 15: Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot nakoming van hun verplichtingen indien zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van een omstandigheid die is veroorzaakt  buiten  hun  toedoen, en welke niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen aan hen kan worden toegeschreven.

2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de verplichting(en) onmogelijk maken aanvangen na het tijdstip waarop Gebruiker haar verplichting had moeten nakomen.

3. Indien de overmacht periode meer dan twee opeenvolgende maanden heeft voortgeduurd, is Gebruiker gerechtigd de Overeenkomst te verlengen of te ontbinden zonder enige verplichting de andere partij schadevergoeding te moeten betalen, behoudens het bepaalde in artikel 78 van Boek 6 BW.

4. Voor zover Gebruiker reeds gedeeltelijk heeft voldaan aan haar verplichtingen onder de Overeenkomst op het moment dat de overmachtssituatie zich voordoet, is Gebruiker gerechtigd het reeds nagekomen gedeelte te factureren. Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 16: Vrijwaring

1. Opdrachtgever  vrijwaart  Gebruiker volledig voor door derden ingediende vorderingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op materiaal of gegevens verstrekt door Opdrachtgever, die worden gebruikt voor en tijdens de uitvoering van de Overeenkomst.

2. Indien Opdrachtgever Gebruiker voorziet van informatiedragers, elektronische  bestanden of software enz., dan garandeert Opdrachtgever dat de genoemde informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en gebreken.

 

Artikel 17: Intellectuele Eigendom

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Gebruiker zich haar rechten en bevoegdheden voor die Gebruiker toekomen.

2. De ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, mogelijk vervaardigd door Gebruiker in het kader van de Overeenkomst, blijven eigendom  van Gebruiker, ongeacht het feit of deze zijn overgedragen aan Opdrachtgever of aan een derde, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

3. Alle door Gebruiker verstrekte documenten, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen door Opdrachtgever niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis worden gebracht van derden zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

4. Gebruiker behoudt zich het recht voor de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis in te zetten voor andere  doeleinden, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 18: Geheimhouding

1. Elke partij bij de Overeenkomst verplicht zich tot strikte geheimhouding met betrekking tot alle niet-openbare informatie en documentatie in verband met deze Overeenkomst, tenzij bekendmaking ervan vereist is op grond van de wet.

2. Bij beëindiging van de Overeenkomst retourneert iedere partij de van de andere partij ontvangen documentatie. Elke partij  legt ten aanzien van dergelijke informatie en documentatie een geheimhoudings- verplichting op aan haar werknemers en andere personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst. Deze bepaling blijft ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht.

 

Artikel 19: Niet-tewerkstelling van personeel van Gebruiker

Gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede een jaar na beëindiging daarvan, zal Opdrachtgever op geen enkele wijze personeel van Gebruiker in dienst (proberen te) nemen of tewerkstellen zonder behoorlijk voorafgaand zakelijk overleg, in overeenstemming met de eisen van redelijkheid en billijkheid. Dit verbod geldt ook voor personeel van ondernemingen waarvan Gebruiker gebruik heeft gemaakt bij de uitvoering van deze Overeenkomst en welke personen betrokken zijn (of waren) bij de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 20: Derdenbeding

De hierin opgenomen bepalingen met betrekking tot uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, alsmede met betrekking tot Gebruikers vrijwaring en beëindiging/verjaring van het recht tot het instellen van vorderingen gelden ook voor de werknemers van Gebruiker en door haar op welke wijze dan ook ingeschakelde derden, alsmede voor hun werknemers.

 

Artikel 21: Geschillen

1. Alle geschillen die ontstaan tussen Gebruiker en Opdrachtgever in verband met deze Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem, Nederland.

2. Partijen zullen de zaak slechts voorleggen aan de rechter nadat zij hun uiterste best hebben gedaan in onderling overleg tot een oplossing te komen voor het geschil.

3. Geschillen moeten binnen één jaar nadat de vordering is ontstaan en deze bekend werd aan de eisende partij onder de aandacht worden gebracht van de bevoegde rechter.

 

Artikel 22: Toepasselijk Recht

Iedere Overeenkomst en juridische relatie  tussen Gebruiker en Opdrachtgever zal worden beheerst door Nederlands recht. Het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken ("Weens Koopverdrag"), is uitdrukkelijk uitgesloten.